Algemene Voorwaarden

De verkoper

De webshop deliveryves.be valt onder Out Of The Box bv ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0880.949.743 – RPR Gent, Afdeling Brugge. Het btw-nummer is BE 0880.949.743. De commerciële activiteiten van deliveryves.be worden uitgebaat door Out Of The Box bv.

Contactgegevens Out Of The Box bv – deliveryves.be:
Genthof 2,
8000 Brugge, België.
Tel: +32 495 52 75 75
BTW BE 0880.949.743
E-mail: hello@deliveryves.be


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel www.deliveryves.be biedt klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige ‘Algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en op elke aankoop die de klant plaatst in de webshop van Out Of The Box bv – deliveryves.be. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en voor bedrijfsgebruik.

Alle vermelde prijzen voor particulieren zijn steeds vermeld in euro, inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Op onze B2C pagina zijn de prijzen BTW inclusief en op de B2B pagina voor bedrijven zijn de prijzen exclusief BTW vermeld. Behoudens andersluidend beding omvatten onze productprijzen niet de verzend- en administratiekosten. Deze worden afzonderlijk vermeld tijdens het online afronden van de bestelling. De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De eventueel bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Out Of The Box bv – deliveryves.be is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we jou vooraf contact met ons op te nemen (zie artikel 8). De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Out Of The Box bv – deliveryves.be is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we jou vooraf contact met ons op te nemen (zie artikel 8).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Out Of The Box bv – deliveryves.be. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze via e-mail bevestigd hebben en de betaling binnen de 14 dagen wordt ontvangen. Out Of The Box bv – deliveryves.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 3: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van de webshop online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van deliveryves.be en de klant is overgegaan tot betaling. De artikelen worden bij de klant geleverd op het opgegeven leveringsadres.


Betaling:

De betaling gebeurt online met de door de klant gekozen betaalwijze. Het betaalde bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer BELFIUS – IBAN : BE79 0682 4983 3833 – BIC : GKCCBEBB op naam van Out Of The Box bv. Indien na 14 kalenderdagen geen betaling ontvangen werd, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Indien u kiest voor een online domiciliëring als abonnee, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van het mandaat of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey. https://www.twikey.be/nl/tc.html


Levering:

De levering van de producten gebeurt na ontvangst van de betaling, inclusief verzendingskosten. Afhankelijk van de bankinstelling van de koper, kan het enkele dagen duren vooraleer de betaling ontvangen is.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn op verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen, die niet toerekenbaar is aan de klant, worden de door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Artikel 4: Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:
• in geval van klacht wegens niet-conforme levering: max. 14 dagen na de levering
• in geval van verborgen gebreken: max. 14 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.


Artikel 5: Waarborg

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Elk gebrek dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik en overmacht.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De waarborg is niet overdraagbaar.


Artikel 6: Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In zulks geval zullen de door de klant gestorte bedragen, mits aftrek van de transport- en reserveringskosten, worden teruggestort op een door de klant op te geven bankrekeningnummer. De terugstorting gebeurt binnen de 30 kalenderdagen en enkel na wederontvangst van de goederen in originele staat en originele verpakking.


Verzakingstermijn en wijze van teruggave:

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Out Of The Box bv – deliveryves.be (via mail: hello@deliveryves.be; per brief: Genthof 2, 8000 Brugge). De goederen moeten binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de melding dat de klant zich op het verzakingsrecht beroept, op de kosten van de koper terugbezorgd worden aan Out Of The Box bv – deliveryves.be, Genthof 2, 8000 Brugge, België. De verzenddatum geldt als bewijs van naleving van de termijn.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.


Omruiling:

Indien de klant een aangekocht artikel wenst om te ruilen, dient hij binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact op te nemen met Out Of The Box bv – deliveryves.be (via mail: hello@deliveryves.be; per brief: Genthof 2, 8000 Brugge) met opgave van het gewenste ruilartikel. De om te ruilen goederen moeten binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de aanvraag tot omruiling, op de kosten van de koper terugbezorgd worden Out Of The Box bv – deliveryves.be, Genthof 2, 8000 Brugge, België. De verzenddatum geldt als bewijs van naleving van de termijn.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.

In geval van glasbreuk tijdens het transport is geen terugzending vereist, maar dient de klant een duidelijke foto van de beschadigde goederen door te sturen naar voormeld mailadres.


Zullen in geen geval worden teruggenomen:

• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen waarvan de individuele verpakking beschadigd is.


Artikel 7: Privacy

Out Of The Box bv – deliveryves.be verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels jouw bestelling afsluit en om jou vrijblijvend informatie van Out Of The Box bv – deliveryves.be toe te sturen. Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Out Of The Box bv – deliveryves.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat Out Of The Box bv – deliveryves.be jouw gegevens gebruikt om je informatie toe te sturen. Het volstaat dat via e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: hello@deliveryves.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Jouw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Out Of The Box bv – deliveryves.be heeft dus geen toegang tot jouw paswoord. Out Of The Box bv – deliveryves.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via je gebruikersprofiel tot de beschikbare gegevens, ingegeven op de webshop van Out Of The Box bv – deliveryves.be. Je kan je gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen. Out Of The Box bv – deliveryves.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan vragen wij jou contact met ons op te nemen zodat we jouw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Out Of The Box bv – deliveryves.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over dit privacy statement, kan je ons contacteren op hello@deliveryves.be


Artikel 8: Contactgegevens

Out Of The Box bv – deliveryves.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)495 52 75 75, via e-mail hello@deliveryves.be. of per post op het volgende adres: Genthof 2, 8000 Brugge, België.


Artikel 9: Wijziging en scheidbaarheid voorwaarden

Out Of The Box bv – deliveryves.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.


Artikel 10: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 11: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling brugge (België) bevoegd.

Laatste update: december 2021